Vergiye Uyumlu Amme Borçlularına Tecil Uygulaması 7 Mart 2018

Vergiye Uyumlu Amme Borçlularına Tecil Uygulaması 7 Mart 2018

7020 sayılı kanunun 7. maddesinde 6183 sayılı kanuna eklenen Madde 48/a ile 1.1.2018 tarihinden itibaren vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecili ile ilgili kolaylıklar getirilmiştir.

Maddeye göre kolaylaştırılmış tecil uygulamasından yaralanabilmek için mükelleflerin aşağıdaki şartlara sahip olması gerekmektedir:

  1. Başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıl süreyle; ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olması,
  2. Başvuru tarihinden geriye doğru 3 yıla ait vergi beyannamelerini kanuni sürelerinde vermiş olması (Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali sayılmaz.)
  3. Bu madde kapsamına giren ve başvuru tarihi itibarıyla vadesi 1 yılı geçmemiş borcunun borç ödemede hüsnüniyet sahibi olmasına rağmen ödenememiş olması.

İlgili Maddenin uygulaması ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu’na ve Maliye Bakanlığı’na yetki tanınmıştır. Bakanlar Kurulu’na tanınan yetkiye istinaden Bakanlar Kurulu Kararına (BKK) göre çıkarılan 2018/11284 sayılı BKK, 24 Şubat 2018 tarihli, 30342 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Söz konusu karar ekte yer almaktadır.

2018/11284 sayılı BKK’da vergiye uyumlu mükelleflerin çok zor durum halinin kriterleri;

Yapılan bu belirleme,vadesi 1.1.2018 tarihinden sonra olan borçlar için geçerli olup, bu tarihten önceki borçlar,Aralık 2017 dönemi hariç olmak üzere,kapsam dışıdır..

Kararda belirtilen oranlar Tek Düzen Hesap Planına göre tespit edilen değerler üzerinden hesaplanacaktır.

Bu madde kapsamından yararlanılması halinde tecil faizi kararda belirtilen oranlar üzerinden alınacaktır. Örneğin, tespit edilen zor durum derecesi 10 olan borçlunun, 6 ay tecil edilen borçları için uygulanacak tecil faizi oranı aylık (0,01*0,05=) 0,0005 olacaktır.

Öte yandan aynı kararda tecil edilecek gecikme zammının hesaplanmasında TUİK tarafından belirlenen aylık yurt içi üretici fiyat endeksindeki (Yİ-ÜFE) aylık değişim tutarı esas alınarak Yİ-ÜFE olarak hesaplanacaktır. Bu kapsama gecikme faizi ve pişmanlık zammı girmemektedir.

2018-03-07T10:52:20+02:00