VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 27.03.2018’de, 30373 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Kanun maddelerinin çoğunluğu, yayın tarihinde yürürlüğe girmiştir.

  • Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesine yapılan ekleme uyarınca, işverenin kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağladığı menfaatler, gelir vergisinden muaf tutulmuştur. İşverence bu hizmetin verilmediği durumda ise her bir çocuk için aylık, asgari ücretin aylık brüt tutarının %15’ini aşmamak üzere yine bu istisnadan yararlanılır. Bu madde, 27.03.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
  • Hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra, karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları ve iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar da gelir vergisi istisnaları arasına dahil edilmişlerdir. Bu madde, 27.03.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
  • Vergi Usul Kanununun 5. maddesine 6. fıkra eklenmiştir. Buna göre, kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili kanunları uyarınca mükelleflerden talep edilebilen, kurum ve kuruluşların görevleriyle doğrudan ilgili ve görevlerinin ifası için zorunluluk ve süreklilik arz eden bilgilerin, bu kurum ve kuruluşlara verilmesi vergi mahremiyetinin ihlali sayılmaz. Bu madde, 27.03.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
  • Yatırım teşvik belgesi kapsamında yurtdışından getirilerek sermaye olarak konulan yabancı paralar için, işe başladıkları hesap dönemini takip eden hesap dönemi sonuna kadar sarf olunan kısmı nedeniyle oluşan kur farkları, pasifte özel bir fon hesabına alınabilir. Bu yabancı paraların sarf edilmeyen kısmı ise borsa rayici ile değerlenir. Mükelleflerin bu madde hükmünden yararlanabilmesi için, ticaret siciline tescil tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar yatırım teşvik belgesi almak amacıyla başvuruda bulunmuş olması ve işe başlanılan hesap dönemini takip eden hesap dönemi sonuna kadar bu belgeyi almış olması gerekir. Bu hüküm, kanunun yayımı tarihinden sonra tescil edilen sermaye şirketlerine uygulanacaktır ve 27.03.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
  • Sanayi sicil belgesine sahip olan katma değer vergisi mükellefleri için münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri 31.12.2019 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesnadır. Buna ek olarak, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ve ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki AR-GE ve tasarım merkezlerinde, Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında münhasıran AR-GE faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan makine ve teçhizat teslimleri, 31.12.2019 tarihine kadar katma değer vergisinden muaf tutulmuştur. Bu madde, 01.05.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.
2018-04-06T14:34:39+02:00