Turizm Payı Uygulaması 11.11.2019

Turizm Payı Uygulaması 11.11.2019

TURİZM PAYI UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

7183 SayılıTürkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı hakkında Kanun kapsamında turizm belgeli tesislerden turizm payı adı altında bir ödeme alınması öngörülmüş olup, alınacak olan turizm payının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek için Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği 2 Kasım 2019 Tarihli ve 30936 sayılı ResmiGazete’de yayımlanmıştır.

Kanun kapsamında tahsil edilecek olan turizm payının hesaplanmasında dikkate alınacak olan “net satışlar” tanımı 3. maddenin j bendinde şu şekilde yer almıştır: “Net Satışlar : 7183 sayılı Kanunun 6. maddesi gereğince turizm payı ödeme yükümlülüğü bulunanların bu payın hesabında dikkate alınacak işletmelerindeki esas faaliyetleri çerçevesinde satılan mal ya da hizmetler karşılığında aldıkları veya tahakkuk ettirdikleri toplam değerlerle bunlarla ilgili sübvansiyonlar, satış tarihindeki vade farkları, ihracatla ilgili dönem içinde ortaya çıkan kur farkları gibi hasılat kalemlerine ait değerler toplamından, satış iskontoları ve iadeleri ile bu satışlarla ilgili diğer indirimlerin (ihracatla ilgili dönem içinde ortaya çıkan olumsuz kur farkları gibi) düşülmesi sonucunda bulunan tutarı” ifade eder.

Tebliğde turizm payı mükellefi ve oranları iseşu şekilde düzenlenmiştir (m.4):

7183 sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişiler, anılan kanunun aynı maddesinde belirtilen oranlarda hesaplanan turizm payını Turizm Payı Beyannamesi ile beyan etmekle yükümlüdür.

Turizm payı;

a)Bileşik tesisler ile konaklama tesislerinden binde yedi buçuk,

Bileşik tesisler turizm kentleri, turizm kompleksleri, tatil merkezleri, zincir tesisler, personel eğitim tesisleri (şeklinde T.C. Kültür Turizm Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Ayrıca bir tanım yapılmamıştır.)

b)Bakanlıktan belgeli yeme-içme ve eğlence tesislerinden binde yedi buçuk

c)Deniz turizmi tesisleri ile Bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçlarından binde yedi buçuk,

ç)Seyahat acentalarından (münferit uçak bileti satanlar hariç) on binde yedi buçuk,

d)Havayolu işletmelerinden (ticari yolcu taşımacılığı faaliyetlerinden) on binde yedi buçuk,

e)Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere havalimanı ve terminal işletmelerinden binde iki, oranlarında alınacağı belirtilmiştir.

Bu ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin bu işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden alınacağı hüküm altına alınmıştır. Kış, termal, sağlık, kırsal ve nitelikli spor turizmi gibi Bakanlık tarafından teşvik edilmesi uygun görülen turizm türlerinde faaliyet gösteren tesisler için bu oranlar yüzde elli indirimli olarak uygulanacağı belirtilmiştir.

Turizm payı beyannamesi ile ilgili ise elektronik ortamda beyan edilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olsun olmasın ilgili kanun ve maddede belirtilen ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişiler için beyan dönemleri;

  • Kurumlar vergisi mükellefleri için aylık,
  • Diğerleri için ise üç aylık olarak belirlenmiştir.

Beyan süresi ise beyan dönemini takip eden ayın son günü saat 23.59 ‘a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi ve beyan edilen turizm payının aynı süre içerisinde ödenmesi gerekmektedir (beyan dönemi içinde net satış/kira geliri bulunmasa dahi ilgili beyannameyi vermekle yükümlüdürler.

Turizm payı beyannamesinin verileceği yetkili vergi dairesi ise;

  • Kurumlar/gelir vergisi vermekle mükellef olanlar için gelir/kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu;
  • Gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişiler için yerleşim yeri adresinin bulunduğu, gerçek kişi dışındakiler için ise kanunu merkezi / iş yerinin bulunduğu yer vergi dairesidir.

Süresinde beyan edilmesine rağmen turizm payının ödenmemesi halinde turizm payı vergi dairesi tarafından Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkında Kanun m51gereğince hesaplanacak gecikme zammı ile anılan kanun hükümlerince tahsil edilecektir.

Turizm payı beyannamesini aylık dönemler halinde bayan etme zorunluluğu bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin Ekim/2019’a ilişkin olarak verecekleri ilk beyannamelerini, beyan dönemini takip eden ayın son günü olan 30.11.2019 tarihinin resmi tatile denk gelmesi nedeniyle 2.12.2019 saat 23.59’a kadar e-ortamda beyan etmeleri gerekmektedir. Üç aylık dönemlerde beyan edecekler hakkında ise Ekim-Kasım-Aralık/2019 dönemine ilişkin olarak verecekleri ilk beyannameleri 31.01.2020 günü saat 23.59’a kadar e-ortamda beyan etmeleri gerekecektir.

2019-11-11T09:34:12+02:00