KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ – 23.03.2018

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ – 23.03.2018

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ, (“Tebliğ”) 10.03.2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ’in 4. Maddesine göre, aydınlatma yükümlülüğünün kapsamı, asgari olarak aşağıdaki konuları içerecek şekilde belirlenmiştir:

a) Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,

b) Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

c) Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

ç) Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,

d) İlgili kişinin Kanunun 11 inci maddesinde sayılan diğer hakları.

Aydınlatma yükümlülüğü, veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi tarafından sözlü, yazılı, ses kaydı gibi fiziksel veya elektronik ortam kullanılarak yerine getirilebilir. Bu bilgilendirme, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında yerine getirilmelidir.

Kişisel verilerin ilgili kişiden elde edilmemesi halinde aydınlatma yükümlülüğü, aşağıda belirtilen zamanlarda yerine getirilir:

  1. Kişisel verilerin elde edilmesinden itibaren makul bir süre içinde,
  2. Kişisel verilerin ilgili kişi ile iletişim amacıyla kullanılacak olması durumunda ilk iletişim esnasında,
  3. Kişisel verilerin aktarılacak olması halinde, en geç kişisel verilerin ilk kez aktarımının yapılacağı esnada.
2018-03-23T10:09:12+02:00