Katma Değer Vergisi Düzenlemesi 19 Şubat 2018

Katma Değer Vergisi Düzenlemesi 19 Şubat 2018

TBMM’YE SUNULAN TORBA YASA İLE VERGİ KANUNUNA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

75 maddelik Torba Yasa Tasarısı 02.02.2018 tarihinde TBMM’ye sunuldu. Tasarının odak noktası yatırımı, üretimi ve istihdamı arttırmak olmasına rağmen, tasarı Ar-Ge faaliyetlerini ilgilendiren harcamalarda da önemli vergi muafiyetleri sağlıyor.

Yasa tasarısının 31. maddesi ile Vergi Kanunu’na geçici 39. Madde eklendi. Bu maddeyle, 17.04.1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nda belirtilen şartları sağlayan KDV mükellefleri, makine ve teçhizat teslimlerinde, 31.12.2019’a kadar KDV vergisinden muaf tutulacaklar. Buna ek olarak, 4961 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgeleri, 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Ar-Ge merkezleri, 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair kanun kapsamındaki araştırma laboratuarları da makine ve teçhizat teslimlerinde, 31.12.2019 tarihine kadar KDV’den muaf tutulacak.

Teslim tarihini izleyen 3 yıl içinde, geçici 39. madde kapsamında vergiden muaf olarak alınan makine ve teçhizatın elden çıkarılması veya başka amaçlar için kullanılması durumunda, muaf tutulan vergi miktarı, gecikme faiziyle birlikte, vergi ziyaı cezası uygulanarak tahsil edilecek.

Geçici madde 39’da belirtilen istisna kapsamındaki makine ve teçhizatı belirlemeye Bakanlar Kurulu, bu maddenin uygulanmasında geçerli usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili olacak.

2018-02-20T09:56:22+02:00