KAMU ALACAKLARININ TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMESİ

KAMU ALACAKLARININ TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMESİ

Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 10), 23.03.2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir.

Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’e, “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48/A Maddesine Göre Tecil” başlıklı bölüm eklenmiştir.

Anılan bölüm, devlete ait olup Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen ve Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergi, resim, harç ve cezalar ile bu alacaklara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammının vadesinde ödenmesi, haczin tatbiki, haczolunmuş malların paraya çevrilmesi hallerini kapsamaktadır. Sayılan durumlarda malların paraya çevrilmesinin amme borçlusunu çok zor duruma düşüreceği anlaşıldığı takdirde, Bakanlar Kurulunun ve Maliye Bakanının belirlediği şartların da mevcudiyeti ile birlikte tecil başvuru tarihi itibariyle vadesi 1 yılı geçmemiş alacakların taksitlendirilerek ödenmesi mümkündür.

Maddeden yararlanabilmek için şu şartların varlığı gerekir:

  1. a) Tecil başvuru tarihi itibarıyla aralıksız en az 3 yıl süreyle; ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması,
  2. b) Tecil başvuru tarihinden geriye doğru 3 yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni sürelerinde verilmiş olması,
  3. c) Kapsama giren ve başvuru tarihi itibarıyla vadesi 1 yıl geçmemiş borcun, borç ödemede hüsnüniyet sahibi olunmasına rağmen ödenmemiş olması.

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununun 48. maddesi ile 48/A maddesine göre tecil edilen veya özel kanunlara göre ödeme planına bağlanan borcun bulunması, bu maddeden yararlanılmasını engellemez.

 

2018-04-06T14:37:12+02:00