İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik 19 Şubat 2018

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik 19 Şubat 2018

İkinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmelik 13.02.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu yönetmelik 6585 sayılı perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a dayanılarak hazırlanmıştır.

KAPSAM

Bu yönetmelik; ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek ve tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların;

1)ikinci el motorlu kara taşıtı alım satım faaliyetlerini,

2)yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi ve iptaline ilişkin usul ve esasları,

3)ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletme, toplu işyeri ve pazarlarda aranan şartları,

4)ikinci el motorlu kara taşıtı alım satımında ödeme yöntemlerini,

5)noterlerin ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin yükümlülüklerini,

6) Bakanlık, yetkili idare ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITI TİCARETİYLE İŞTİGAL EDEBİLECEK KİŞİLER VE YETKİ BELGESİ

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkârlar tarafından yapılır. Yetki belgesi, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletmenin bulunduğu yerdeki il müdürlüğü tarafından verilir, yenilenir ve iptal edilir.

FAALİYETLERE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER

Taşıt Teslim Belgesi: Satışa sunulmak üzere ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmeye teslim edilen ikinci el motorlu kara taşıtı için taşıt teslim belgesi düzenlenir.

Tanıtım Kartı: Satışa sunulan ikinci el motorlu kara taşıtının üzerinde kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde taşıta ilişkin tanıtıcı bilgilerin güncel olarak yer aldığı bir tanıtım kartı bulundurulur.

Ekspertiz Raporu: Yetki belgesine sahip işletme tarafından ikinci el motorlu kara taşıtı satışından hemen önce ekspertiz raporu alınır ve raporun bir nüshası satış esnasında alıcıya teslim edilir.

Garanti: İkinci el otomobil ve motosikletin motor, şanzıman, tork konvertörü, diferansiyel ve elektrik sistemi, satış tarihinden itibaren üç ay veya beş bin kilometre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmenin garantisi altındadır. İşletme, garanti kapsamına giren hususları sigorta yaptırmak suretiyle karşılayabilir. Garanti kapsamına girmeyen hususlar sayma usulü ile ilgili yönetmelikte sayılmıştır.

GEÇİŞ HÜKÜMLERİ

Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların bu faaliyetlerine devam edebilmeleri için yürürlük tarihinden itibaren bir yıl için, lise mezunu olma şartı hariç olmak üzere bu yönetmelikte sayılan şartlara uygun hale getirerek yetki belgesi alması gerekir.

Yürürlük tarihinden önce kurulan ikinci el kara taşıtı pazarları, yürürlük tarihinden itibaren iki yıl içinde yönetmelikte sayılan şartlara uygun hale getirilir.

YÜRÜRLÜK

Bu Yönetmeliğin mesleki yeterlilik belgesine ilişkin hükümleri yayımı tarihinden itibaren üç ay sonra,

Bu yönetmeliğin ekspertiz raporuna ilişkin hükümler ile geçiş hükümleri, yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,

Diğer maddeleri ise yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

İLGİLİ LİNK

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180215.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180215.htm

2018-02-20T09:55:38+02:00