İflas Erteleme Kurumu Kaldırılıyor 7 Mart 2018

İflas Erteleme Kurumu Kaldırılıyor 7 Mart 2018

  • Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 28.02.2018’de Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilerek yasalaştı, ancak henüz yürürlüğe girmedi.
  • Tasarının 3. maddesi ile Olağanüstü Hal döneminde uygulaması durdurulan iflas ertelemesi kurumu kaldırılmış, yerine tasarının 12. maddesiyle değiştirilen konkordato kurumu getirilmiştir.
  • Bu değişiklikle, sermaye şirketleri ve kooperatiflerin konkordato talebinde bulunmasının yolu açılmıştır. Kanun’un gerekçesinde, İflasın ertelenmesi kurumunda alacaklıların herhangi bir şekilde söz sahibi olmaması, sürecin borçlu ve mahkeme arasında yürütülmesi ve yargı sürecinde yaşanan sorunlarının böyle bir değişikliği zorunlu kıldığı belirtilmiştir.
  • Kabul edilen yeni kanunla, iflastan kurtarma anlaşması teklif edilebilmesi için terekenin borca batık hale gelmesi şartı aranmamaktadır; borçlunun temerrüde düşmesi veya yakın gelecekte temerrüde düşme ihtimali olması yeterlidir. Böyle bir durumda borçlu, Kanun’da sayılan belgelerle mahkemeye konkordato ilanı için talepte bulunacak ve kendisine mali durumunu düzeltmesi  için üç (3) ay geçici mühlet verilecektir. Bu geçici mühlet, en fazla iki (2) ay uzatılabilecektir.
  • Yeni Kanun’a göre, şirketler iflas erteleme yerine, borçlunun ve alacaklının anlaşıp bir ödeme planı yaptığı, en fazla yirmi üç ay sürebilecek bir kurtarma dönemine girecektir.
  • Kurtarma döneminde icra takibi ve haciz yapılamayacak; konkordatonun başarıya ulaşacağının anlaşılması halinde borçluya, Mahkeme tarafından bir yıl kesin süre verilecek ve bu sürede bir Alacaklı Kurulu oluşturulacaktır.
2018-03-07T11:14:37+02:00