Döviz Kredilerine İlişkin Yönetmelik 19 Şubat 2018

Döviz Kredilerine İlişkin Yönetmelik 19 Şubat 2018

DÖVİZ POZİSYONUNU ETKİLEYEN İŞLEMLERİN TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TARAFINDAN İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK (“YÖNETMELİK”)

Yönetmelik 17 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

İlgili yönetmelik 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’na dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİĞİN AMACI

Bu Yönetmeliğin amacı, döviz pozisyonunu etkileyen işlemleri izlemek üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (“TCMB”) belirleyeceği firmalardan, bilgi ve belge toplamasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

YÖNETMELİĞİN KAPSAMI

Bu Yönetmelik, TCMB’nin döviz pozisyonunu etkileyen işlemlerini izleyeceği firmaları, istenilecek bilgi ve belgeleri, bu bilgi ve belgelerin toplanma ve izlenme yöntemini, paylaşımını, doğruluğunun denetimini ve konuya ilişkin destek hizmeti teminini kapsar.

YÜKÜMLÜLÜK VE BİLDİRİM USULÜ

Yurt içinden ve yurt dışından sağlanan yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerinin toplamı ilgili hesap döneminin son iş günü itibarıyla 15 milyon ABD doları ve üstünde olan firmalar, veri formu ile talep edilen bilgileri, açıklama formuna uygun olarak müteakip hesap döneminden itibaren TCMB’na bildirmekle yükümlüdür.

Bildirimle yükümlü olan firmanın, yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredileri toplamı TCMB tarafından tanımlanan sınırın altında kalması durumunda, müteakip yıllık hesap döneminden itibaren bildirim yükümlülüğü sona erer.

Bildirim yükümlülüğü olan firma, yükümlülüğün başladığı tarihten itibaren 60 gün içinde denetçi ile denetim sözleşmesi yapar.

Firma yönetimi Bankaya bildirilecek verilerin tam ve doğru olmasından sorumludur.

Firma tarafından finansal raporlama çerçevesine uygun olarak hazırlanan veriler veri formu kullanılmak suretiyle Bankaya bildirilir.

BİLGİLERİN KORUNMASI

Bu Yönetmelik kapsamında toplanan bilgilerden kişisel ve özel nitelikte olanlar yayınlanamaz ve açıklanamaz.

CEZA HÜKÜMLERİ

Veri bildiriminin yapılmaması, doğru veya eksiksiz gerçekleştirilmemesi veya gerekli düzeltmelerin yapılmaması hallerinde 1211 sayılı Kanunun 68 inci maddesi gereğince işlem başlatılabilir.

YÜRÜRLÜK

Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

İLGİLİ LİNK

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180219.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180219.htm

2018-02-20T09:54:11+02:00